นโยบายและหลักการในการทำงาน

  • เสริมสร้างความปลอดภัยและให้บริการแก่ลูกค้าอย่างชัดเจน
  • บริหารและดูแลการปฏิบัตงานการขนส่งตามมาตรฐานกำหนด
  • บริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ระบุตัวบ่งชี้ที่สำคัญในการทำางาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการทำงาน
  • คัดเลือกพาหนะที่เหมาะสมรวมถึงการใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพงาน
  • ประเมินและตรวจสอบติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ

%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c